Visie

 

Ambassadeurs van Christus

 

Als HOPE geloven wij dat we tot meer geroepen zijn dan alleen 'kerkgangers'. Wij geloven dat het Woord van God ons uitdaagt om te handelen en te wandelen als Ambassadeurs van Christus. 
'Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God zelf u oproept door ons woord. Wij smeken u in Christus' naam: laat u met God verzoenen!' (2 Kor. 5:20).


Als Ambassadeurs (gezanten) van Christus hebben wij, dankzij het verzoenende werk van Jezus Christus, de taak om Hem te vertegenwoordigen, in ons omgaan met elkaar, het omzien naar de wereld om ons heen en in onze relatie met God.


Als HOPE bouwen we, met elkaar, naar geestelijk volwassen mensen, die Jezus Christus hebben leren kennen, die wandelen in de kracht van de Heilige Geest en die het verlangen hebben Zijn Liefde, Zijn Kracht en Zijn Koninkrijk kunnen én willen bekendmaken.


Samen zoeken, samen veranderen, samen bekendmaken.

Samen.... Het is altijd Gods verlangen en bedoeling geweest om een volk te hebben, niet allemaal eenlingen, maar een volk, een natie.
'Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk dat zijn bijzonder eigendom werd om de roemruchte daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderlijk licht: u, vroeger* geen volk, nu Gods volk; vroeger van genade verstoken, nu begenadigd.' (1 Petrus 2:9&10).
"En zo zal het verbond zijn dat Ik met het huis van Israël zal sluiten na die dagen, zegt de Heer: mijn wetten leg Ik in hun geest en Ik grif ze in hun hart: Ik zal hun God zijn  en zij zullen mijn volk zijn.'  (Hebr. 8:10).


Samen zoeken.

Als HOPE geloven wij dat we de opdracht hebben om in alles wat we doen éérst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid te zoeken. 'Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan krijg je dat alles erbij.' (Mat. 6:33). Deze zoektocht is iets wat we samen, als gemeente ondernemen en daarbij oog houden voor ieders eigen ontwikkeling en tempo. Maar wel met het verlangen dat Gods koninkrijk meer en meer gestalte krijgt in onze gemeente en in de persoonlijke levens van de deelnemers.


Samen veranderen.

Als HOPE geloven we dat we, als we samen op zoek gaan én leven vanuit het koninkrijk van God, we allemaal veranderen. De tegenwoordigheid en liefde van God verandert een ieder van ons naar Zijn beeld en wil. Dit is onvermijdelijk. Vanuit het woord van God en vanuit eigen ervaring zien we dat een ieder die met God in aanraking komt, veranderd. 'Stem uw gedrag niet af op deze wereld. Word andere mensen, met een nieuwe gezindheid. Dan bent u in staat om uit te maken wat God van u wil, en wat goed is, welgevallig en volmaakt.' (Rom 12:2).


Samen bekendmaken.

Als HOPE hebben we het verlangen om de liefde van God, Zijn kracht en Zijn genade in deze wereld bekend te maken. Samen als gemeente, maar ook individueel, op de unieke plek in de wereld en maatschappij die ons is gegeven. Dit doen wij vanuit de overtuiging die we hebben dat God de kerk een duidelijke opdracht gegeven heeft. 'Jezus kwam op hen toe en zei: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga, en maak alle volkeren tot leerling; doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, en leer hun alles onderhouden wat Ik jullie geboden heb. Weet wel, Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.'' (Mat. 28:18-20).

 

Door het werk van Jezus heeft Hij de wereld met God verzoent en ons de bediening der verzoening toevertrouwd: 'En dit alles komt van God, die ons door Christus met zich heeft verzoend en ons de dienst van de verzoening heeft toevertrouwd. (2 Kor. 5:18).